Algemene Voorwaarden

Artikel 1. DEFINITIES 

 1.   Opdrachtnemer is Zorgformaat, gevestigd te Den Haag (postcode 2573XH), Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 66141737. 
 1. Opdrachtgever is de partij die een overeenkomst met opdrachtnemer aangaat, aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt of aan wie opdrachtnemer een offerte toestuurt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 
 1. Werkzaamheden zijn alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde, met betrekking tot de overeenkomst of offerte worden verricht. 
 1. Bescheiden zijn alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken waaronder: inloggegevens, papieren, stukken, informatie, materialen of gegevensdragers. 
 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 
 1. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging. 

Artikel 2. ALGEMEEN 

 1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarvoor deze afwijkingen zijn opgesteld. 
 1. Indien één of meer van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen dan onderling overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 
 1. De Algemene Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. 
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waaronder alle opgestelde offertes en overeenkomsten, elke vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, net als op alle rechtsbetrekkingen die hiervan het gevolg zijn of ermee samenhangen, waarbij Opdrachtnemer als dienstverlener optreedt. 
 1. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
 1. Indien zich tussen partijen een bepaalde situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient dit  te worden beoordeeld naar de geest van de eerder opgestelde overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 

Artikel 3. OFFERTES 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen. 
 1. Opdrachtnemer kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs zou kunnen begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn vrijgesteld van btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
 1. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft. 
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.   

Artikel 4. DIENSTVERLENING 

 1. Opdrachtnemer zal werkzaamheden verrichten die te maken hebben met advies en uitvoering op het gebied van online marketing en daarmee verband houdende activiteiten (hierna te noemen ‘dienstverlening’). 
 1. In de omschrijving van de opdracht is het verwachte door Opdrachtnemer te besteden uren aan de dienstverlening en/of de eenmalige en/of periodieke vaste kosten van de dienstverlening van Opdrachtnemer opgenomen. Opdrachtnemer zal nooit meer dan de bij aanvang van de dienstverlening overeengekomen begroting besteden, tenzij de dienstverlening op grond van een schriftelijke afspraak met de Opdrachtgever naar boven of naar beneden is bijgesteld. 
 1. Op de werkzaamheden van Opdrachtnemer rust een inspanningsverbintenis. Opdrachtnemer zal de geoffreerde opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar kan niet garanderen dat middels de werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. 
 1. Indien een looptijd is of tussentijdse termijnen van de overeenkomst zijn overeengekomen, dan gelden deze termijnen als indicatief en nooit als fatale termijn voor oplevering. 
 1. Gedurende de periode waarin de dienstverlening wordt uitgevoerd kan deze dienstverlening na verzoek van de Opdrachtgever worden uitgebreid. De extra dienstverlening valt na bevestiging van de Opdrachtgever binnen de voorwaarden van deze overeenkomst tenzij tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen. 
 1. Met betrekking tot marketing diensten zoals SEO zal Opdrachtnemer zich optimaal inspannen om een goede online positie te bereiken, maar kan geen enkele resultaten garanderen. Alle uitspraken van Opdrachtnemer over mogelijke resultaten zijn indicatief. 
 1. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om naam en/of logo van opdrachtgever te vermelden in de eigen portfolio, tenzij de opdrachtgever schriftelijk aangeeft hiermee niet akkoord te zijn. 
 1. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op de verleende diensten of producten. Mocht de Opdrachtgever dit willen aanpassen dient de Opdrachtgever dit schriftelijk/per e-mail aan te vragen. 
 1. De opgeleverde website wordt aan de opdrachtgever overgedragen exclusief de licentie van het gebruikte thema, plugins en/of applicaties. Opdrachtgever dient na overdracht zelf zorg te dragen voor de aanschaf van benodigde licenties. 
 1. Indien opdrachtgever een review, testimonial of andere beoordeling achterlaat, kan deze beoordeling gebruikt worden op andere platformen, tenzij opdrachtgever aangeeft (voor aangaan van de overeenkomst) hier niet mee akkoord te zijn. 

Artikel 5. BETALING 

 1. De betalingsverplichting van de Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. 
 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. 
 1. Bepaalde diensten (zoals hosting en onderhoudspakket) worden vooraf in rekening gebracht. 
 1. Betaling dient te geschieden op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. 
 1. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Opdrachtnemer is ontvangen. 
 1. Opdrachtnemer kan de Opdrachtgever een termijnfactuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst sturen. Deze factuur dient binnen 30 kalenderdagen te worden voldaan door middel van automatische incasso of overschrijving, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 1. In het geval de Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 
 1. Bij niet of niet tijdige betaling van de vordering is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle werkelijke door Opdrachtnemer gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op de Opdrachtgever, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 
 1. Het recht van de Opdrachtgever om haar vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen met verplichtingen aan de Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan verplichting(en) tegenover Opdrachtnemer op te schorten, om welke reden dan ook. 

Artikel 6. DUUR EN UITVOERINGSTERMIJNEN 

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
 1. De overeenkomst aangaande hosting bedraagt een termijn van twaalf maanden. Facturatie vindt plaats voorafgaand aan de betreffende termijn. De opzeggingstermijn van hosting na de eerste periode bedraagt een maand. 
 1. De duur van overeenkomst aangaande het onderhoudspakket bedraagt een termijn van 12 maanden. Facturatie vindt plaats voorafgaand aan de betreffende termijn. De opzeggingstermijn van het onderhoudspakket na de eerste periode bedraagt een maand. 
 1. Opzeggen kan alleen schriftelijk (email). 
 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. 
 1. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 
 1. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. 
 1. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 1. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de vooruitbetaling en de benodigde inloggegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst en/of de dienstverlening, alsmede alle overige overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk schriftelijk en met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen dan wel op te schorten indien: 
  De Opdrachtgever haar bedrijfsactiviteiten staakt; 
  De Opdrachtgever haar rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of wordt geliquideerd; 
  De zeggenschap over de aandelen in de Opdrachtgever dan wel de aandelen in de Opdrachtgever worden overgedragen aan een derde; 
  De Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of overige verplichtingen op grond van de overeenkomst; 
  De Opdrachtgever in staat van surseance van betaling verkeert; 
  De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; 
  De Opdrachtgever haar (betalings)verbintenissen uit deze overeenkomst niet nakomt; 
 1. Tussentijdse beëindiging op grond van dit artikel geldt onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van haar volledige schade. 
 1. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. 
 1. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft. 
 1. Voor de strippenkaart geldt: de aangekochte strippenkaart is geldig gedurende 12 maanden. Restitutie van (restanten van) aangekochte strippen is niet mogelijk. 

Artikel 7. OVERMACHT 

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden daaronder begrepen. 
 1. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 1. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 1. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies van data, derving van inkomsten of andere schade als gevolg van storingen, overmacht, vertraging of een niet functionerende website. Opdrachtnemer doet er wel alles aan om veiligheid en continuïteit van de diensten op werkdagen binnen 4 uur in te herstellen danwel te waarborgen. 
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van de gegevens die door Opdrachtnemer worden opgeslagen of verwerkt tenzij anders bepaald in de AVG. 
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet (goed) functionerende Webhosting. 
 1. Wanneer de Opdrachtgever haar website extern host kan Opdrachtnemer geen garanties geven over veiligheid van de webruimte en een storingsvrije werking daarvan. Wel zal Opdrachtnemer alles in haar macht doen om de webruimte zo goed mogelijk te optimaliseren indien er sprake is van een serviceovereenkomst. 
 1. Bewaarde back-ups, onderdeel van ieder onderhoudscontract met Opdrachtgever, blijven veilig bewaard bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever kan deze opvragen gedurende de geldige overeenkomst, maar Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet werkende back-ups of corrupte gegevens. 
 1. Opdrachtnemer doet alles in haar macht om de prestaties en stabiliteit van de website hoog te houden. Bij achterblijvende of verminderde resultaten kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk gehouden worden. 
 1. Opdrachtgever mag op ieder moment vragen om rapportages en inzicht in werkzaamheden. 
 1. Opdrachtnemer kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor schade door inbraken, uitlekken van wachtwoorden of onvolledige beveiliging aan een website na oplevering tenzij er sprake is van een verwerkersovereenkomst waarin andere bepalingen staan. Deze verwerkers-overeenkomsten gelden alleen bij onderhoudscontracten. 
 1. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade voortvloeiend uit externe invloeden, in dit geval inbraken, virussen, malware of hackers. Opdrachtnemer zal er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te herstellen. 

Artikel 8. PRIJSSTELLING 

 1. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van gebruikte software, abonnementsprijzen, of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die de Opdrachtgever voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. 
 1. Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die de Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 1. Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien de Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. 
 1. Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak. 
 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 
 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle vorderingen tot schadevergoeding van derden, die mochten ontstaan als gevolg van de adviezen door Opdrachtnemer, tenzij de schade het gevolg is van grove nalatigheid op opzettelijk handelen van Opdrachtnemer. 
 1. Alle vorderingsrechten jegens Opdrachtnemer in verband met de uitgevoerde werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten. 
 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan. 
 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
 1. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, bijvoorbeeld door schade ontstaan door: 
 • Fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden; 
 • Bij het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar rapportages; 
 • Door de Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door de Opdrachtgever; 
 • Het niet opvolgen door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen; 
 • Het ongeoorloofd zijn van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Opdrachtnemer worden verleend; 
 • Storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals meetsystemen, online tools en advertentie-programma’s. 

Artikel 10. VRIJWARING 

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. 
 1. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. 
 1. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. 
 1. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 

Artikel 11. GARANTIES 

 1. De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. 
 1. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twee maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 
 1. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. 
 1. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen wijzigingen in de gebruikte software en online tools. 
 1. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 
 1. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct, maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 
 1. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 
 1. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft. 
 1. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. 
 1. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 
 1. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden. 

Artikel 12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

 1. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd en/of aangevuld. 
 1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
 1. De rechter in de vestigingsplaats van de Opdrachtgever is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 13.  Kennisgeving 

 1. De geldende algemene voorwaarden welke Opdrachtnemer hanteert, zijn vermeld op Zorgformaat.nl/algemene-voorwaarden.